Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023 roku o godz. 09:00 /sobota/ w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10 z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie pełnomocnictw osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
 • Mandatowo – Skrutacyjnej;
 • Wnioskowej
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz z opinią Biegłego Rewidenta oraz sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2022.
 3. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2022,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
  • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022,
  • przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.,
  • zmian w Statucie Spółdzielni,
  • wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy.
 5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przekazanie wniosków do ich rozpatrzenia przez organy Spółdzielni.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

UWAGA!

 • Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są członkowie Spółdzielni. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
 • Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: smpoludnie.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko pełnomocnicy członków, których nazwiska zostały odczytane po otwarciu obrad (pkt.2 porządku obrad).
 • Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni i pełnomocników będą wydawane od godz. 8:15 po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 2 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 103 w godz. 8-14 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą jedynie uchwały zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni i zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie § 103 Statutu Spółdzielni.
 • Ze względów organizacyjnych Zarząd Spółdzielni zwraca się o wcześniejsze przybycie i odebranie mandatu przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Materiały objęte porządkiem obrad w zakładce ORGANY SPÓŁDZIELNI → Walne Zgromadzenie Członków.

 

NUMERY TELEFONÓW:

Administracja  Jedn. G      48 389-88-02

Administracja  Jedn. A      48 389 -88-03

Sekretariat Spółdzielni      48 389-88-00

Adres   e-mail             biuro_poludnie@op.pl

ZGŁOSZENIA AWARII     509-031-306   po godzinie  15.00

 

 

 

Witamy na internetowej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu.


  Jest nam niezwykle miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Mamy nadzieję, że wizyta na naszych stronach WWW pozwoli Państwu przyjrzeć się bliżej temu, z czego jesteśmy dumni. Wierzymy, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do zamieszkania na osiedlu „Południe” w Radomiu.

Na stronie znajdą Państwo między innymi, ogłoszenia Zarządu Spółdzielni, informacje na temat działalności Spółdzielni, akty prawne oraz wiele innych informacji przydatnych mieszkańcom. Umieszczane będą tu informacje na temat terminów zebrań, zmian stawek czynszowych, przetargów na wykonanie prac remontowych oraz innych ważnych wydarzeń w naszej Spółdzielni.

Stwarzamy również możliwość bezpośredniego zadania pytania pracownikom Spółdzielni poprzez adres e-mail. Po otrzymaniu pytania postaramy się jak najszybciej wyjaśnić zagadnienie.

Zarząd Spółdzielni

24 lutego 2023 13:33

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu niniejszym informuje, że zgodnie z treścią Postanowienia Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny z dnia 03.01.2023 r. w sprawie sygn. akt IC 1844/22, zostało wstrzymane wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 19.11.2022 r. w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej. Z tego powodu przez okres obowiązywania Postanowienia, Rada […]

czytaj dalej »

26 kwietnia 2022 14:14

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Radomiu w dniu 28.03.2022 r. uchwały Nr XXVI/679/2022 i ustanowieniem nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje, że miesięczna stawka opłaty za zbieranie i odbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej od dnia 01.04.2022 r. wynosi:  – […]

czytaj dalej »

4 lipca 2021 14:53

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. informują, że organ regulacyjny, którym jest dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził nową taryfę na okres 3 lat dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Radom oraz części gmin ościennych w drodze decyzji. W dniu 14.07.2021 r. Decyzja […]

czytaj dalej »

18 kwietnia 2019 14:16

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu informuje o aktualnych numerach telefonów do Spółdzielni: SEKRETARIAT      48 389-88-00 Dział Członkowsko – Mieszkaniowy     48 389-88-16 Dział Czynszów i Windykacji     48 389-88-21 Rozliczenia c.o., wody i gazu     48 389-88-19 Administracja Jedn. „G”      48 389-88-02 Administracja Jedn. „A”      48 389-88-03

czytaj dalej »

15 października 2017 13:06

Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2023 r. następujące uchwały:

czytaj dalej »

zobacz pozostałe newsy »