Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu niniejszym informuje, że zgodnie z treścią Postanowienia Sądu Okręgowego I Wydział Cywilny z dnia 03.01.2023 r. w sprawie sygn. akt IC 1844/22, zostało wstrzymane wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z 19.11.2022 r. w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej.

Z tego powodu przez okres obowiązywania Postanowienia, Rada Nadzorcza nie może wykonywać swoich funkcji statutowych. Nie będą też odbywać się posiedzenia Rady Nadzorczej.

W/w Postanowienie Sądu zostało wydane w sprawie sądowej wniesionej przez członków Spółdzielni o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19.11.2022 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w składzie 11 osobowym.

Członkowie Spółdzielni, którzy wnieśli sprawę do Sądu podnieśli jako zarzut fakt, że według ich oceny Komisja Mandatowo – Skrutacyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu nieprawidłowo przeliczyła głosy oddane na poszczególnych członków. Jako zarzut członkowie podnieśli także, że w skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wchodziły osoby będące członkami rodziny jednego z kandydatów, który uzyskał największą liczbę głosów.

Dodatkowo członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu podnieśli zarzut nieprawidłowości w udzielonych pełnomocnictwach.

Zarząd Spółdzielni przeprowadził wewnętrzną kontrolę udzielonych pełnomocnictw i stwierdził, że prawie połowa pełnomocnictw została udzielona osobom niezamieszkałym na terenie Spółdzielni. Zarząd zlecił pracownikom biura Spółdzielni przeprowadzenie czynności sprawdzających treść pełnomocnictw, które budziły wątpliwości co do ich treści. Odbywało się to telefonicznie, gdyż Zarząd Spółdzielni dysponuje numerami telefonów udostępnionymi przez niektórych członków. W wyniku rozmów telefonicznych ustalono, że członkowie udzielający pełnomocnictwa byli w przekonaniu, że udzielają pełnomocnictwa innym osobom niż te które zostały wpisane w treści pełnomocnictwa. Ponadto Zarząd stwierdził, że co do niektórych pełnomocnictw istnieje podejrzenie ich  sfałszowania.

Zarząd skierował do Prokuratury Rejonowej w Radomiu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zarzuty podniesione przez członków w sprawie sądowej i nieprawidłowości w udzielonych pełnomocnictwach będą przedmiotem oceny Sądu w sprawie IC 1844/22 przed wydaniem wyroku.