Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

Zgodnie z art. 13 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15, 26-600 Radom, zarejestrowana pod numerem KRS 0000155657; NIP: 7960008576, REGON: 001004945.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych: ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom, tel. 48 389 88 00, fax 48 389 88 01 adres e-mail: biuro_poludnie@op.pl
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: jozef.waniek054@gmail.com.
 4. Cel przetwarzania danych – podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Podstawa prawna:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 3. 6 ust.1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 4. 6 ust.1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,
 5. Ustawa z dnia15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych U. 2001 Nr 4 poz. 27 ze zm.,
 6. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze U. 1982 Nr 30 poz. 210 ze zm.,
 7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali U. 1994 Nr 85 poz.388 ze zm.,
 8. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa:
 • – prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 • – prawo do sprostowania danych osobowych,
 • – prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej),
 • – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • – prawo do przenoszenia danych,
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO, dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika ze Statutu Spółdzielni, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz innych przepisów szczególnych. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

                                                                                       Administrator Danych Osobowych