Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Walne Zgromadzenie Członków

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023 roku o godz. 09:00 /sobota/ w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10 z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie pełnomocnictw osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
 • Mandatowo – Skrutacyjnej;
 • Wnioskowej
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz z opinią Biegłego Rewidenta oraz sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2022.
 3. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2022,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
  • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022,
  • przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2021 r.,
  • zmian w Statucie Spółdzielni,
  • wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy.
 5. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przekazanie wniosków do ich rozpatrzenia przez organy Spółdzielni.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

UWAGA!

 • Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są członkowie Spółdzielni. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
 • Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: smpoludnie.radom.pl lub w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko pełnomocnicy członków, których nazwiska zostały odczytane po otwarciu obrad (pkt.2 porządku obrad).
 • Mandaty do głosowania dla członków Spółdzielni i pełnomocników będą wydawane od godz. 8:15 po okazaniu dokumentu tożsamości.
 • Materiały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą dostępne dla członków Spółdzielni od dnia 2 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 103 w godz. 8-14 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
 • Przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą jedynie uchwały zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni i zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie § 103 Statutu Spółdzielni.
 • Ze względów organizacyjnych Zarząd Spółdzielni zwraca się o wcześniejsze przybycie i odebranie mandatu przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni w wykonaniu Zawiadomienia członków Spółdzielni „Południe” im. Jana Kochanowskiego o Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24.06.2023 r., Zarząd przedstawia komplet dokumentów finansowo – księgowych, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd apeluje do członków Spółdzielni o czynny udział w Walnym Zgromadzeniu. Udział w Walnym Zgromadzeniu daje możliwość zapoznania się z sytuacją ekonomiczną Spółdzielni, oraz daje możliwość zadawania pytań Członkom Zarządu.

Przedmiotem obrad będą sprawy istotne dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2023 r. zostanie przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2022, a Członek Zarządu Główny Księgowy przedstawi sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta. Zostanie także przedstawiony Protokół lustracji pełnej za lata 2017-2021. Podczas Walnego Zgromadzenia zostanie wybrana Komisja Wnioskowa, której celem będzie zebranie wniosków członków w różnych sprawach dotyczących funkcjonowania osiedla.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Zarząd apeluje o zachowanie ostrożności przy podpisywaniu pełnomocnictw. Według oceny Zarządu istotne jest żeby w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyły osoby, w tym pełnomocnicy działający w imieniu członków i dobrze rozumianym interesie Spółdzielni.

Zarząd zachęca do posługiwania się wzorem pełnomocnictwa dostępnego w siedzibie Spółdzielni pok. nr 7 oraz na stronie internetowej.

 

Protokół z lustracji

Region. Zw. Rewiz. – zalecenia polustracyjne

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za 2022

Sprawozdanie Zarządu za 2022

Uchwala nr 1 sprawozdanie finansowe

Uchwala nr 2 sprawozdanie Zarządu

Uchwala nr 3 absolutorium Prezes Zarzadu

Uchwala nr 4 absolutorium Zastepca Prezesa

Uchwala nr 5 absolutorium Zastepca Prezesa

Uchwala nr 6 absolutorium Główna Ksiegowa

Uchwala nr 7 nadwyżka bilansowa

Uchwala nr 8 lustracja

Uchwała nr 9 zmiany Statutu

Uchwała nr 10 zmiany Statutu

Uchwała nr 11 zmiany Statutu

Uchwała nr 12 zmiany Statutu

Uchwała nr 13 wybór delegata

pełnomocnictwo