Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ WODOMIERZY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu.

 Zakres prac obejmuje:

  1. Dostawę i wymianę wodomierzy wody ciepłej i zimnej, konstrukcyjnie wyposażonych w moduły radiowe, przeznaczonych do eksploatacji z wykorzystaniem radiowego systemu odczytu w ilości 11 200 szt.
  2. Dostawę inkasenckiego systemu zdalnego odczytu  wodomierzy wraz z  niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla 3 osób, szkoleniem obsługi oraz wdrożeniem do eksploatacji.

 Termin realizacji zamówienia:

Etap 1 – wymagany  termin realizacji do dnia 30.12.2024 r.

Etap 2 – wymagany  termin realizacji do dnia 30.12.2025 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

Termin składania ofert: 03.06.2024 r. do godziny 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15, sala konferencyjna – parter.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wykaz wodomierzy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych zamówień

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Odpowiedzi na zadane pytania

 

Zarząd S.M. „Południe” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargowym obowiązującego w Spółdzielni w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 03.06.2024 r. na wymianę wodomierzy zamontowanych w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu, zostało rozstrzygnięte.

Wybrano ofertę firmy B-METERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Główna 60, 51-188 Psary – jedyną spełniającą warunki SIWZ – za kwotę 2 419 211,07 zł brutto.