Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT POKRYĆ DACHOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokryć dachowych budynków należących do zasobów naszej Spółdzielni o łącznej powierzchni ok. 3173 m2.

Zakres zamówienia obejmuje 5 zadań.

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2024 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w łącznej wysokości dla wszystkich zadań 7.400,00 zł. Szczegóły w SIWZ.

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

Termin składania ofert: 04.06.2024 r. do godziny 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15, sala konferencyjna – parter.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz ograniczenia zamówienia bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz prac

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Uwaga do SIWZ

Odpowiedzi na zadane pytania

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. J. Kochanowskiego w Radomiu informuje, że rozstrzygając przetarg nieograniczony na remont dachów budynków zlokalizowanych na Jednostkach „A” i „G”, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE”, zgodnie z Regulaminem Przetargowym obowiązującego w Spółdzielni, wybrał następujące oferty:

w zakresie Zadania 1 [Gródecka 3] – wybrano najtańszą ofertę  firmy: Zakład Budowlano-Montażowy Energetyki „IZOLTER KOZIENICE” Sp. z o.o. ul. Vietha 90, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 102 600,00 zł brutto.

w zakresie Zadania 2 [Kasandry 9] – wybrano najtańszą ofertę  firmy: Zakład Budowlano-Montażowy Energetyki „IZOLTER KOZIENICE” Sp. z o.o. ul. Vietha 90, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 75 600,00 zł brutto.

w zakresie Zadania 3 [Urszuli 9] – wybrano najtańszą ofertę  firmy: „AGET” Izabela Sikora, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 50 000,00 zł brutto.

w zakresie Zadania 4 [Posłów Greckich 6] – wybrano najtańszą ofertę  firmy: „AGET” Izabela Sikora, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 75 000,00 zł brutto.

w zakresie Zadania 5 [Czarnoleska 6A] – wybrano najtańszą ofertę  firmy: „AGET” Izabela Sikora, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 14 500,00 zł brutto.

 

Zwrotu wadiów dokonano w dn. 11.07.2024 r.