Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT POKRYĆ DACHOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na remont pokryć dachowych budynków należących do zasobów naszej Spółdzielni o łącznej powierzchni ok. 2825 m2.

Zakres zamówienia obejmuje 4 zadania.

 Termin realizacji zamówienia: 15.11.2023 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w łącznej wysokości dla wszystkich zadań 7.000,00 zł. Szczegóły w SIWZ.

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

 Termin składania ofert: 13.07.2023 r. do godziny 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2023 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15, sala konferencyjna – parter.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz ograniczenia zamówienia bez podania przyczyny.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Oferta

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz prac

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zarząd S.M. „Południe” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13.07.2023 r. na remont dachów budynków zlokalizowanych na Jednostkach „A” i „G”, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE”, zostało rozstrzygnięte.

Wybrano następujące oferty:

w zakresie Zadania 1 [Padewska 1] – wybrano najtańszą ofertę  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AGET” Zygmunt Szpak, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 139 000,00 zł brutto.

w zakresie Zadania 2 [Policka 2 kl. I-V] – wybrano najtańszą ofertę  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AGET” Zygmunt Szpak, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 85 000,00 zł brutto. (§ 21 pkt 5 Regulaminu Przetargowego Sp-ni).

w zakresie Zadania 3 [Czarnoleska 14] – wybrano jedyną ofertę  firmy „BUDMAR” s.c., Marian Marszałek i Piotr Marszałek, ul. Jackiewiczowej 4, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 54 650,00 zł brutto.

w zakresie Zadania 4 [Czarnoleska 6] – wybrano jedyną ofertę  firmy „BUDMAR” s.c., Marian Marszałek i Piotr Marszałek, ul. Jackiewiczowej 4, 26-600 Radom – realizacja zadania za kwotę 55 000,00 zł brutto.