Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz budynków (i wymianę oświetlenia klatek w budynkach wieżowych) należących do zasobów naszej Spółdzielni:

Zad. 1 – Malowanie klatek schodowych w budynkach 5-kondygnacyjnych;

Zad. 2 – Malowanie klatek schodowych (bez pomieszczeń zsypów) wraz z wymianą oświetlenia w budynkach 11-kondygnacyjnych.

 Termin realizacji zamówienia: 15.11.2024 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

4.000,00 zł dla Zadania 1;

4.000,00 zł dla Zadania 2.

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

Termin składania ofert: 25.04.2024 r. do godziny 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.04.2024 r. o godzinie 11.30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15, sala konferencyjna – parter.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, ograniczenia zamówienia oraz wyboru kilku ofert.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz prac

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. J. Kochanowskiego w Radomiu informuje, że rozstrzygając przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych i wiatrołapów wewnątrz budynków (i wymianę oświetlenia klatek w budynkach wieżowych) należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” im. J. Kochanowskiego w Radomiu, zgodnie z Regulaminem Przetargowym obowiązującego w Spółdzielni, wybrał w zakresie realizacji Zadania 1 ofertę firmy AGET   – realizacja przedmiotu zamówienia za kwotę 251.100,00 zł brutto; oraz w zakresie realizacji Zadania 2  ofertę Zakład Usługowo-Handlowego „SET-MAL” – realizacja przedmiotu zamówienia za kwotę 244.740,00 zł brutto.