Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2019 r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu podjęła w 2019 r. następujące uchwały:

31.01.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.2018 r.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na dzień 31.12.2018 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.01.2018-31.12.2018.
 • Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni od 01.02.2019 r.
 • Uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni.
 • Uchwalenia Regulaminu porządku domowego.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na rok 2019.
 • Zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej na rok 2019.

28.02.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2019.
 • Zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2019.
 • Uchwalenia Regulaminu przetargowego.
 • Uchwalenia Regulaminu przetargowego na lokale mieszkalne i użytkowe z odzysku.
 • Uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych.
 • Uchwalenia Regulaminu wynajmu lokali użytkowych.

28.03.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Zatwierdzenia programu działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na rok 2019.
 • Uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej dla lokali rozliczanych wg powierzchni użytkowej.
 • Uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasady dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej dla lokali rozliczanych wg podzielników kosztów ciepła.
 • Uchwalenia Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem udziałowym.
 • Uchwalenia Regulaminu obowiązków Spółdzielni i członków oraz osób niebędących członkami Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu w zakresie napraw wewnątrz lokalu.
 • Uchwalenia Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

25.04.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za I kwartał 2019 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019.
 • Uchwalenia Regulaminu rozliczeń spłaty zobowiązań długoterminowych tj. spłaty kredytu mieszkaniowego.
 • Uchwalenia Regulaminu tworzenia i wydatkowania środków na działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
 • Przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków polustracyjnych w przeprowadzonej lustracji pełnej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu za okres 01.01.2014-31.12.2016.

15.05.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.
 • Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2018.
 • Uchwalenia Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni.
 • Uchwalenia Regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni.

13.06.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych od dnia 01.07.2019 r.
 • Wprowadzenia zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali użytkowych od dnia 01.07.2019 r.
 • Uchwalenia Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych
 • Uchwalenia Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni.
31.07.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie
 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” za I półrocze 2019 r.
 • Wykonania planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego na 30.06.2019 r.
 • Zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo – finansowego działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na 30.06.2019 r.
 • Przyjęcia sprawozdania z działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Klubu Osiedlowego „Południe” w okresie 01.04.2019-30.06.2019.

29.08.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Przyjęcia harmonogramu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu 08.06.2019 r.

26.09.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie

 • Wprowadzenia opłat za centralne ogrzewanie dla lokali bez zamontowanych podzielników kosztów ciepła w przypadku gdy cały węzeł rozliczany jest w oparciu o podzielniki ciepła.
29.10.2019 r. – podjęła uchwały w sprawie
 • Przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 3 kwartały 2019 r.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu przetargowego na lokale mieszkalne i użytkowe z odzysku.
 • Wprowadzenia zmian do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
 • Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni obowiązującej od 01.10.2019 r.