Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego w  Radomiu ul. Gębarzewska 15 tel. /48/ 389 88 10 /16/ ogłasza przetarg  nieograniczony pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego kat: M-4 (3p+kuchnia), IV piętro, powierzchnia użytkowa 61,57 m2 przy ul.  Baryckiej 5 w Radomiu i jego sprzedaż wraz z udziałem we współwłasności gruntu.

Spółdzielnia informuje, że lokal jest zamieszkały.

Dla lokalu sporządzone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej wykazujące niżej wymienione parametry.

EU    =  150,45 kWh/(m2 . rok)

EK    =  217,22 kWh/(m2 . rok)

EP    =  284,52 kWh/(m2 . rok)

UOZE  =  0,00%

ECO2  =  0,08 t CO2/(m2 . rok)

 

Cena wywoławcza  277 100,00 zł

 

Pisemne oferty z podaniem ceny nabycia należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny”  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15  (sekretariat) do dnia  10.08.2023r. do godz. 1000.  

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  13.955,00 zł przelewem na konto  Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu Velo Bank 46 1560 0013 2353 6194 7000 0019  w terminie przewidzianym do składania ofert .   

Wadium osoby wygrywającej przetarg zaliczone zostanie na poczet wkładu budowlanego. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi  10.08.2023r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul.Gębarzewskiej 15 .

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 

tel./48/ 389 88 16