Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Aktualnie jesteś na: PRZETARG NA WYMIANĘ PŁYT OSŁONOWYCH BALUSTRAD ORAZ WYMIANĘ POKRYCIA DASZKÓW NAD BALKONAMI

1

 

radom

PRZETARG NA WYMIANĘ PŁYT OSŁONOWYCH BALUSTRAD ORAZ WYMIANĘ POKRYCIA DASZKÓW NAD BALKONAMI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę płyt osłonowych loggii balkonowych oraz wymianę pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu

ZADANIE 1: wymiana płyt osłonowych loggii balkonowych oraz wymiana pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu – przy ul. Parysa 5 oraz Parysa 7.

ZADANIE 2: wymiana pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach 5-kondygnacyjnych w ilości 60 szt.

 Termin realizacji zamówienia powinien być zgodny z ofertą, nie później niż do 15 listopada 2023 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

5.000,00 zł dla Zadania 1;

4.000,00 zł dla Zadania 2.

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

 Termin składania ofert: 10.08.2023 r. do godziny 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 11.15     w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15, sala konferencyjna – parter.

 

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1a do SIWZ – Zakres robót

Załącznik nr 1b do SIWZ – Zakres robót

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz prac

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zarząd S.M. „Południe” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10.08.2023 r. na wymianę płyt osłonowych loggii balkonowych oraz wymianę pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE”, zostało rozstrzygnięte.

Zgodnie z Regulaminem Przetargowym wybrano następujące oferty:

– w zakresie Zadania 1 [wymiana płyt osłonowych loggii balkonowych oraz wymiana pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu – przy ul. Parysa 5 oraz Parysa 7] – ofertę spełniającą warunki SIWZ, przedstawiającą najkorzystniejszą cenę za realizację zadania, tj. ofertę firmy: Alpin-Group Maciej Molenda, ul. Grenadierów 12/14/16 nr 26, 26-600 Radom – za kwotę 231 552,00 zł brutto.

– w zakresie Zadania 2 [wymiana pokrycia daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach 5-kondygnacyjnych w ilości 60 szt.] –ofertę spełniającą warunki SIWZ, przedstawiającą najkorzystniejszą cenę za realizację zadania, tj. ofertę firmy: ALPINMED Artur Błach, ul. Inwalidów Wojennych 4/1, 26-600 Radom – za kwotę 220 320,00 zł brutto (3 672,00 zł brutto za wymianę pokrycia i renowację 1 daszka).