Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NA WYKONANIE OKRESOWYCH POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych wewnętrznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych (4068 lokali) znajdujących się w budynkach należących do zasobów naszej Spółdzielni oraz instalacji odgromowych tych budynków.

Pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Termin realizacji zamówienia: 30.03.2024 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  4.000,00 zł

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

Termin składania ofert: 06.09.2023 r. do godziny 11.15

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2024 r. o godzinie 11.15     w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15, sala konferencyjna – parter.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wykaz lokali

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Potencjał kadrowy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Odpowiedzi na zapytania 1

Informacja z otwarcia ofert

 

Zarząd S.M. „Południe” informuje, że postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 06.09.2023 r. na wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych wewnętrznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz instalacji odgromowych tych budynków zostało rozstrzygnięte.

Zgodnie z Regulaminem Przetargowym wybrano ofertę spełniającą warunki SIWZ, przedstawiającą najkorzystniejszą cenę za realizację usługi, tj. ofertę  Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AGET” Zygmunt Szpak, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom – za kwotę 96 465,72 zł brutto.