Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Walne Zgromadzenie Członków

ZAWIADOMIENIE

 o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego działając na podstawie:

 • Art. 36 § 9-13 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 275 ze zm.)
 • Uchwały Zarządu Spółdzielni nr 36/2022 z dnia 02.09.2022 r.

Zawiadamia, że w dniu 29.09.2022 r. w godz. 13ºº-18ºº odbędzie się pisemne głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego.

Zarząd przedstawia do głosowania w formie pisemnej wyłącznie uchwały wymagające zatwierdzenia przez przepisy prawa do dnia 30.09.2022 r.

Uchwały do podjęcia przez Walne Zgromadzenie w formie pisemnej:

 1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019, 2020, 2021,
 2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2019, 2020, 2021,
 3. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2019, 2020, 2021,
 4. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za okres 01.01.2019 r.-31.12.2021 r.
 5. podział nadwyżki bilansowej za rok 2019, 2020, 2021,

Głosowanie odbędzie się w godz. 13ºº-18ºº w:

 1. Biuro Spółdzielni Gębarzewska 15 (sala konferencyjna – parter) dla członków zamieszkałych przy ul. Czarnoleska 2,4,6,8,14,19,21,23,25,27, ul. Świętojańska 2,3,4,7, ul. Urszuli 2,3,5,7,9, ul. Sycyńska 6,8,10,12, ul. Posłów Greckich 2,3,4,6.
 2. Biuro Administracji Trojańska 10 dla członków zamieszkałych przy ul. Sobótki 1,2,3,4, ul. Renesansowa 1,2,3,4,5,6, Trojańska 1,2,3,3A,4,6,8,10,12, ul. Helleńska 1,2,3,5,7, ul. Kasandry 1,2,3,4,5,7,9, ul. Parysa 1,3,5,7, ul. Gródecka 1,3, ul. Policka 2,4, ul. Barycka 1,2, ul. Konarska 1,2,3,5, ul. Zamoyskiego 1,2, ul. Padewska 1,3,5,7, ul. Pieśni 1,3, ul. Elegii 1,3.

 

Rejestracja osób uprawnionych do udziału w głosowaniu (członków Spółdzielni lub ich pełnomocników) nastąpi w dniu głosowania poprzez podpisanie listy i wydanie kart do głosowania po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości.

Głosowanie odbędzie się na piśmie na kartach do głosowania umożliwiających oddanie głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się od głosu”, poprzez zakreślenie właściwego pola znakiem „X”

 

UWAGA!

 

 • Uprawnionymi do głosowania w formie pisemnej są członkowie Spółdzielni. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni www.smpoludnie.radom.pl w zakładce Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków, a także w siedzibie Spółdzielni ul. Gębarzewska 15 pok. 7.

 • Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2019,2020,2021, sprawozdaniem finansowym za rok 2019,2020,2021 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,2020,2021, projektami uchwał, które będą przedmiotem głosowania.

Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą od 8 września 2022 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 – pokój nr 103 /I piętro/ w godz. 800 – 1400.

Wszystkie w/w dokumenty będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smpoludnie.radom.pl w zakładce Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Członków od dnia 08 września 2022 r.

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie wybór Rady Nadzorczej odbędzie się w 19 listopada 2022 r. o czym członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Pełnomocnictwo

Sprawozdanie finansowe za 2019

Sprawozdanie finansowe za 2020

Sprawozdanie finansowe za 2021

Sprawozdanie Zarządu za 2019

Sprawozdanie Zarządu za 2020

Sprawozdanie Zarządu za 2021

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2019

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2020

Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2021

Sprawozdanie RN za 2019

Sprawozdanie RN za 2020

Sprawozdanie RN za 2021

Uchwała nr 1 sprawozdanie finansowe za 2019

Uchwała nr 2 sprawozdanie finansowe za 2020

Uchwała nr 3 sprawozdanie finansowe za 2021

Uchwała nr 4 sprawozdanie Zarz za 2019

Uchwała nr 5 sprawozdanie Zarz za 2020

Uchwała nr 6 sprawozdanie Zarz za 2021

Uchwała nr 7 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019

Uchwała nr 8 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020

Uchwała nr 9 sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021

Uchwała nr 10 absolutorium Prezes Zarządu

Uchwała nr 11 absolutorium Zastępca Prezesa

Uchwała nr 12 absolutorium Główna Księgowa

Uchwała nr 13 nadwyżka za 2019

Uchwała nr 14 nadwyżka za 2020

Uchwała nr 15 nadwyżka za 2021