Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UŻYTKUJĄCYCH LOKALE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POŁUDNIE” IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

Zgodnie z art. 13 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000155657, NIP: 7960008576, REGON: 001004945.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych: ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom, tel.48 385 75 00, tel./fax 48 385 75 01 adres e-mail: biuro_poludnie@op.pl
 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Podstawa prawna:

 1. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółdzielni Mieszkaniowej, jako administratorze danych osobowych,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. 6 ust. 1 lit. d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,
 5. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późn. zm.,
 6. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.,
 7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali U. 1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm.
 8. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych,

– prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej),

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynika ze Statutu Spółdzielni, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz innych przepisów szczególnych. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.