Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 roku o godz. 9ºº /sobota/ w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10 odbędzie się
WALNE ZGROMADZENIE
członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
• Mandatowo – Skrutacyjnej
• Wyborczej
• Wnioskowej
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 18 czerwca 2016 r.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
6. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdania Zarządu:
• z działalności Spółdzielni za rok 2016,
• z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie 18.06.2016 r.
• z realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Regionalny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.
• finansowe Spółdzielni za rok 2016.
8. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie sporządzenia listy kandydatów do Rady Nadzorczej – prezentacja kandydatów i wybory członków Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2016.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2016,
• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2016,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
• zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na rok 2017 i lata następne,
• przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2016,
• przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków polustracyjnych,
• wyrażenia zgody na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię przed 1992 rokiem na budownictwo mieszkaniowe.
13. Sprawy różne.
14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad.\

 

UWAGA!

– Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są członkowie Spółdzielni. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
– Uczestników Walnego Zgromadzenia prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, co jest niezbędne przy wydawaniu mandatów.
 Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z zasadami przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, sprawozdaniami (w tym ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta), projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz protokołem z Walnego Zgromadzenia z 18.06.2016 r.
Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą od 19 maja 2017 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 – pokój nr 103 /I piętro/ w godz. 800 – 1500.
– Przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą jedynie uchwały zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni i zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie § 123 Statutu Spółdzielni.

 

Treść § 123 Statutu Spółdzielni:

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. l, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.