Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ GRZEJNIKOWYCH ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę grzejnikowych zaworów termostatycznych zamontowanych w lokalach mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu, na zawory termostatyczne proste Danfoss RA-N o średnicach ½ ² oraz 3/8 ² wraz z głowicami termostatycznymi cieczowymi białymi Danfoss 16 – 28°C.

 

Zamówienie obejmuje:

♦ Dostawę zaworów termostatycznych prostych Danfoss RA-N ze standardowym półśrubunkiem (krótkim) o średnicach 1/2 ² oraz 3/8 ² wraz z głowicami termostatycznymi  cieczowymi białymi Danfoss 16 – 28°C.

♦ Zawiadamianie i umawianie terminów wymiany z mieszkańcami zajmującymi lokale.

♦ Wymianę istniejących zaworów termostatycznych na dostarczone zawory wraz z głowicami.

♦ Spisanie protokołu z wymiany zaworów (jeden protokół zbiorczy dotyczący jednego budynku) zawierającego ilość wymienionych zaworów i ich średnice oraz potwierdzenie wymiany przez lokatorów.

 

Realizacja zamówienia podzielona jest na 3 etapy:

  • Etap 1 – wymiana 300 szt. zaworów termostatycznych wraz z głowicami;
  • Etap 2 – wymiana 6800 szt. zaworów termostatycznych wraz z głowicami;
  • Etap 3 – wymiana 6874 szt. zaworów termostatycznych wraz z głowicami;

 

Termin realizacji zamówienia:

  • Etap 1 – wymagany termin realizacji do dnia 30.09.2020 r.
  • Etap 2 – wymagany termin realizacji w dniach 01.05.2021 r.30.09.2021 r.
  • Etap 3 – wymagany termin realizacji w dniach 01.05.2022 r.30.09.2022 r.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 10.000,00 zł.

           

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

 

Termin składania ofert: 22.07.2020 r. do godziny 11.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godzinie 11.15     w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w sali konferencyjnej na parterze.

Aby uczestniczyć w otwarciu ofert należy stosować się do obowiązujących zaleceń epidemiologicznych dotyczących przebywania osób w pomieszczeniach (obowiązkowe maseczki).

 

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 45 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

 

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny albo zmniejszenia zakresu robót w stosunku do ujętych w niniejszym SIWZ.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wykaz ilości zaworów

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

Zalacznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz zamowien

Odpowiedzi na zapytania