Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

Aktualnie jesteś na: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU I WYPOSAŻENIA BUDYNKU W INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PPOŻ.

1

 

radom

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PROJEKTU I WYPOSAŻENIA BUDYNKU W INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ PPOŻ.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Wykonanie projektu technicznego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Parysa 7, uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i dopuszczeń w imieniu Zamawiającego.
  2. Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Parysa 7 zgodnie z zatwierdzonym projektem.

 Termin realizacji zamówienia: 30.04.2024 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 4.000,00 zł.

Miejsce składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

 Termin składania ofert: 22.09.2022 r. do godziny 10.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.09.2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w sali konferencyjnej na parterze.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ – Decyzja

Załącznik nr 2a do SIWZ – PT

Załącznik nr 2b do SIWZ – PT

Załącznik nr 2c do SIWZ – PT

Załącznik nr 2d do SIWZ – PT

Załącznik nr 2e do SIWZ – PT

Załącznik nr 2f do SIWZ – PT

Załącznik nr 2g do SIWZ – PT

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oferta

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wykaz usług

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH