Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOSZENIE TERENÓW ZIELONYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na koszeniu terenów zielonych położonych na Jedn. „A” i „G” należących do zasobów Spółdzielni.

 Termin realizacji zamówienia: 01.05.2022 r. – czas nieokreślony.

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulamin przetargowy można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości : 2000,00 zł.

Miejsce i termin składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15 lub skrzynka podawcza przed wejściem do Spółdzielni.

 Termin składania ofert: 15.03.2022 r. do godz. 10:30

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.03.2022 r. o godz. 11:00     w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

Informacje z otwarcia ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce z przetargiem.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

– cena – 100 %

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1a do SIWZ – Jednostka A

Załącznik nr 1b do SIWZ – Jednostka G

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz usług

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. J. Kochanowskiego w Radomiu informuje, że rozstrzygając przetarg nieograniczony na koszenie terenów zielonych położonych na Jedn. „A” i „G”  należących do zasobów naszej Spółdzielni,  zgodnie z  Regulaminem Przetargowym obowiązującym w Spółdzielni,  wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy GEO-CERTUS Jacek Węgłowski, ul. Włodarzewska 57b / lok. 68, 02-384 WARSZAWA.

Dziękujemy za złożenie oferty w naszym przetargu.