Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 385-75-00

tel/fax: (48) 385-75-01

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

tel. 509 031 306

Przetarg na lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego w  Radomiu ul.Gębarzewska 15 tel. /48/ 385-75-00 /01/ ogłasza przetarg  nieograniczony pisemny na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego kat: M-4 (3p+kuchnia), parter, powierzchnia użytkowa 60,54 m2 przy ul.  Polickiej 2 w Radomiu.

Cena wywoławcza  183.564,00 zł

Pisemne oferty z podaniem ceny nabycia należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny”  w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15  (sekretariat) do dnia  23.07.2018r. do godz. 1000.  

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości  9.179,00 zł przelewem na konto  Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Radomiu Getin Bank 46 1560 0013 2353 6194 7000 0019  w terminie przewidzianym do składania ofert .   

Wadium osoby wygrywającej przetarg zaliczone zostanie na poczet wkładu budowlanego. Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli uczestnik przetargu, którego oferta zostanie przyjęta, nie wpłaci w wyznaczonym terminie całej kwoty zaoferowanej w przetargu.          

Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2018r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul.Gębarzewskiej 15 .

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy  tel./48/ 385 75 00 wew. 16