Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 9.06.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

 

informuje, że w dniu 9 czerwca 2018 roku o godz. 9ºº /sobota/ w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej 10 odbędzie się:

WALNE ZGROMADZENIE

członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

 

z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie pełnomocnictw osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  • Mandatowo – Skrutacyjnej,

  • Wnioskowej
 1. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 10 czerwca 2017 r.
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie ważności Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 3. Sprawozdania Zarządu:
  • z działalności Spółdzielni za rok 2017,
  • z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie 10.06.2017 r.,
  • finansowe Spółdzielni za rok 2017.
 4. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w latach 2014-2016.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2017.
 6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Spółdzielni oraz Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za rok 2017,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
  • zatwierdzenia kierunków działania Spółdzielni na rok 2018 i lata następne,
  • przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2017,
  • przyjęcia wniosków polustracyjnych,
  • zmian regulaminu Rady Nadzorczej,
  • zmian Statutu Spółdzielni.
 8. Sprawy różne.
 9. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 10. Zamknięcie obrad.

 

  

UWAGA!

 

 • Uczestnikami Walnego Zgromadzenia są członkowie Spółdzielni. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby prawne, będące członkami Spółdzielni, biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko pełnomocnicy członków, których nazwiska zostały odczytane po otwarciu obrad (pkt.2 porządku obrad).
 • Uczestników Walnego Zgromadzenia prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości, co jest niezbędne przy wydawaniu mandatów.
 • Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z zasadami przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, sprawozdaniami (w tym ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok wraz z opinią biegłego rewidenta), projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz protokołem z Walnego Zgromadzenia z 10.06.2017 r.       Wyżej wymienione dokumenty wyłożone będą od 18 maja 2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 – pokój nr 103 /I piętro/ w godz. 800 – 1500.
 • Przedmiotem głosowania na Walnym Zgromadzeniu będą jedynie uchwały zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni i zgłoszone przez członków Spółdzielni w trybie § 123 Statutu Spółdzielni.

 

Treść § 123 Statutu Spółdzielni:

 

 1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. l, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.