Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

 

ul. Gębarzewska 15;

 

26-600 Radom

 

tel: (48) 385-75-00

 

tel/fax: (48) 385-75-01

 

Pogotowie Techniczne  

tel. (48) 332-14-71

Aktualnie jesteś na: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYMIANĘ DŹWIGÓW

1

 

radom

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYMIANĘ DŹWIGÓW

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony wymianę 4 szt. dźwigów osobowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Parysa 1, Parysa 3, Parysa 5, Parysa 7, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

 Termin realizacji zamówienia powinien być zgodny z ofertą, nie później niż do 30.11.2018 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać odpłatnie w sekretariacie siedziby Spółdzielni  w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15, lub pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej www.smpoludnie.radom.pl

 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,- PLN

Miejsce i termin składania ofert:

Miejscem składania ofert w niniejszym postępowaniu jest Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Radomiu przy ul. Gębarzewskiej 15.

 Termin składania ofert: 22.01.2018 r. do godziny 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.01.2018 r. o godzinie 11.30     w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15, sala konferencyjna – parter.

Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny oferty:

cena  100 %

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, ograniczenia zamówienia oraz wyboru kilku ofert.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Umowa projekt

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz prac