Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego

ul. Gębarzewska 15;

26-600 Radom

tel: (48) 389-88-00

fax: (48) 389-88-01

Pogotowie Techniczne  (po godz. 15)

tel. 509 031 306

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym, ekonomicznym lub prawniczym.
 2. Co najmniej 10 letni staż pracy w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych.
 3. Korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe i karno-skarbowe.
 5. Nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.
 6. Posiadanie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę z zakresu prawa pracy.
 7. Posiadanie znajomości prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 8. Posiadanie wiedzy w zakresie działalności spółdzielni mieszkaniowej.

Dokumenty wymagane do udziału w konkursie:

 1. List motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie potwierdzające wymagany staż pracy.
 2. Pisemne oświadczenie o niepozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej.
 3. Pisemne oświadczenie o niekaralności i niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych.
 4. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i danych osobowych w celu rekrutacji.
 6. Pisemne oświadczenie o niepozostawaniu w jakimkolwiek sporze sądowym ze Spółdzielnią.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu, nie otwierać” na adres Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ul. Gębarzewska 15 za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni do 21.06.2022 r. do godz. 15 (decydującą datą jest data wpływu do Spółdzielni).

W dniu 23.06.2022 r. o godz. 18.00 Rada Nadzorcza dokona otwarcia ofert i określi termin przeprowadzenia wyborów.